ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්චල දේපල මිලදී ගන්න, විකුණන්න, කුලියට ගන්න

අනාගත ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වන්න, රට පුරා.
Background by: Subodha Karunarathne

ජනප්‍රිය ගුණාංග

House for rent @ Colombo 5
Houses

House for rent @ Colombo 5

රු 150,000per month(Negotiable)
  • Colombo 5, Narahenpita, Havelock Town , Kirulapona North, Colombo
2 storey luxury house at 42nd lane. Colombo 6
Houses

2 storey luxury house at 42nd lane. Colombo 6

රු 110,000,000(Fixed)
  • Colombo 6, Wellawatta, Pamankada, Kirulapona South, Colombo
House for rent in Gothatuwa
Houses

House for rent in Gothatuwa

රු 50,000per month(Fixed)
  • Kolonnawa, Colombo

නව දේපල

*View count will include multiple views by a single user, and views by robots.

දේපල අසන ලදී

ඔබ ලබා දෙන දැන්වීමක් පළ කරන්න විකිණීමට, කුලියට, හෝ අවශ්ය.

Sponsored Ad