cca232ed-6351-42a4-a1bc-b4672fbb1d08
dbd8046b-79ad-44d9-8bf8-71cbf286a030
78ece314-8d5f-4c57-a74e-7b40a6a33f83
18545581-8ad3-48ec-bf81-226f52372078
  • June 11, 2022 12:59 pm
  • Angoda, Colombo
රු 17,500,000total price(Negotiable)

හිඹුටාන මාලිගාගොඩැල්ල පාරේ පර්චස් 8 දෙමහල් නිවසක් කාමර 5ක් සහ නාන කාමර 1ක් සමඟ විකිනීමට. නිවසේ උඩුමහල 75% නිමවා ඇත. නිවස ඉදිරිපස සහ පසුපස අඩි 20 මාර්ග 2ක්. මිදුලේ වාහන 2ක් නවතා තැබිය හැක.
• නැගෙනහිර මූලික රෝහලට- 1KM.
• නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට සහ Cinec Campus එකට -1.5KM.
• කොළඹ-අවිස්සාවෙල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට- 1KM.
• කඩුවෙල අධිවේගයට- 3KM.
• Rs. 17,500,000
• අමතන්න – 0778540895 / 0702686801

Two story house for sale with 5 rooms & 1 bathroom with a land size of 8 perches. 1st floor of the house completed up-to 75%. 20ft road on both front & back of the house and can park 2 vehicles in the land.
• Colombo East Base Hospital – 1KM
• Neville Fernando Hospital & Cinec Campus – 1.5KM
• Colombo-Awissawella main road – 1KM
• Kaduwela Highway – 3KM
• Rs. 17,500,000
• Contact – 0778540895 / 0702686801

Overview

  • Sq Ft : 2600
  • Bedrooms : 5
  • Bathrooms : 1