295984724_473759101253475_1168504796900047261_n
292569048_473759144586804_4099033846650994522_n
294928434_473759377920114_3786321218125652402_n
294933049_473759621253423_8091729447531712037_n
295230681_473759301253455_292238287201724462_n
295417107_473759767920075_1593170645984172650_n
295582103_473759907920061_1817529148657736700_n
295707558_473759511253434_2848214923104691607_n
295739439_473759867920065_3624579553845411218_n
295867357_473759441253441_2117992296059541976_n
295877568_473759834586735_1136479788104306735_n
295909127_473759351253450_8343924657059417869_n
296021843_473759274586791_1052996127010123874_n
  • July 31, 2022 8:14 am
  • Mirigama, Gampaha
රු 47,500,000(Negotiable)

* ඉඩමේ පිහිටීම පස්යාල මීරිගම ප්‍රදාන පාරට මුහුණලා උඩවෙල ,කල්-එලිය
* පස්යාල හන්දියට 3km
* මීරිගමට 7 km
* වේයන්ගොඩට 7km
* මීරිගම කුරුනෑගල අදිවේගයට 8km
* නිවාස සහිත ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර් 28 ට මදක් වැඩිය
* ඉඩම වටා තාප්ප බැද ගේට්ටු දමා ඇත
* දෙමහල් නිවාස වර්ග අඩි 3600 කට වැඩිය
* ඇස්බැස්ටෝස්, කෙම්පස් සමහ ෆිනිෂින් වහලය
* කොස් ලී දොර ජනෙල් උළුවහු
* SINGER නවීන මාදිලියේ පැන්ට්‍ර් දෙකක් කෑම කාමරය හා කුස්සියට
* 150L සුර්ය උණුවතුර පද්දතිය
* මුළු නිවසම ටයිල් අල්ලා ඇත (ලංකා ටයිල්)
* CCTV පද්දතියකින් ආරක්ශිතය
* SLT Fibre අන්තර්ජාල හා දුරකතන සම්බන්දතාවයක් ඇත
* අමානෝ වැහි පිිලි
* ඹ්නැැම පැවිල්ලකට නොසිදෙන ලිද, නල මගින් වතුර පොම්ප කර ඇත
පහල මාලය
ප්‍රදාන විසිත්ත කාමරය
විසිත්ත කාමරය
කෑම කාමරය
කුස්සිය
කාමර 2
ඉහල මාලය
TV කාමරය
කාමර 3 (දෙකකට බැල්කනි ඇත )
Reading area
විකුනන මිල ලක්ෂ 475 කි (මීරිගම කුරුනැගල අදිවේගය පැමිණීමට පෙර පර්චසයක මිල ලක්ෂ 12කි )

Overview

  • Sq Ft : 3600
  • Bedrooms : 5
  • Bathrooms : 2